Da bi vidjeli ispravan prikaz ove stranice u va{em browseru trebate imati instalisan Font Times New Roman BH na va{em
ra~unaru.
Za povratak na po~etnu stranicu (home page) klikni ovdje: HOME PAGE.
Za pregled dokumenta na bosanskome jeziku sa kvakicama po ISO 8859-2 ili 1250 standardu klikni ovdje:  Bosanski jezik:
Za pregled dokumenta na bosanskome jeziku po BHSCII standardu klikni ovdje: BHSCII  (Switzerland BH)
Za pregled dokumenta na bosanskome jeziku bez kvakica klikni ovdje Bosanski bez kvakica


 
DODATAK 4
KONFUZIJE OKO TASTATURE

Ovo poglavlje nije bezveze nazvano konfuzije oko tastature. Uvjeren sam da ni Kinezi nemaju toliko konfuzije oko tastature kao mi. Zbog ~ega? Osnovni uzrok je nepostojanje standarda. Standard u stvari postoji (i to vi{e standarda) ali nijedan nije zvani~no usvojen. Sada su kod nas istovremeno u kori{}enju i bosanski standard (nezvani~ni) i hrvatski i slovena~ki i ameri~ki i njema~ki itd.

Prvo }emo obraditi razli~ite rasporede tastature.

DODATAK 4.1 RASPORED TASTATURE

Prije desetak godina se koristio samo jedan raspored tastature i to ameri~ki. Obzirom da su ra~unari pravljeni po ameri~kom standardu onda je i tastatura bila prilago|ena tom standardu. Na na{im podru~jima se tako|er koristio taj standard uz neke male izmjene zbog na{ih slova. Da bi se mogla koristiti na{a slova fizi~ki je mjenjan izgled nekih rje|e kori{}enih znakova. Na taj na~in smo mi koristili neznatno izmjenjen ameri~ki standard, koji je bio druga~iji od njema~kog standarda koji smo tada imali na pisa}im ma{inama.

Prodajom sve ve}eg broja ra~unara i kori{}enjem sve ve}eg broja ra~unara u raznim sferama rasli su i zahtjevi. Obzirom da su na unosu podataka u ra~unare radili, ve}inom, daktilografi koji su navikli na raspored slova prema svojim standardima, proizvo|a}i su po~eli praviti tastature po standardima zemalja u koje {alju te ra~unare.

Kod nas su daktilografi radili po njema~kom standardu (koji je bio usvojen i za biv{u Jugoslaviju) i godinama se pribjegavalo raznim na~inima da se udovolji "razma`enim" daktilografima, pa su i kod nas pravljeni razli~iti programi za izmjenu rasporeda tastature.

Raspadom biv{e Jugoslavije su se nastale dr`ave na{le pred potrebom odre|ivanja standarda.

Slovenija i Hrvatska su se odlu~ile da zadr`e njema~ki raspored i u po~etku su po~ele korisiti prera|ene Njema~ke tastature, dok nisu po~eli proizvoditi i tastature sa slovena~kim i hrvatskim slovima.

Dogovor je bio da Bosna i Hercegovina napravi standard koji }e se oslanjati na ameri~ki uz male izmjene za na{a slova, ali taj standard nije nikada javno usvojen (kao ni bilo koji drugi). U ratu je bila dosta jasna situacija. Ve}ina ra~unara koja se kod nas koristila je imala standardne ameri~ke tastature (na neke od njih su bila polijepljene i naljepnice sa na{im slovima) i shodno tome smo i koristili standardne ameri~ke programe.

Otvaranjem puteva nakon rata je uvezen veliki broj ra~unara u BiH. Obzirom da su ve}inom uvo`eni iz Hrvatske ili Slovenije sa njima su dolazile i tastature sa njihovim rasporedom tastature. Sada nam se de{ava jedno {arenilo da imamo i jednih i drugih vrsta tastature, ali je ve} vi{e ovih HS tastatura (hrvatskoslovena~kih). Skoro na svim novim ra~unarima se nalaze te tastature.

Kada rade profesionalci nije problem jer mi smo ve} navikli na razli~ite rasporede i ve}ina nas tipka napamet. Me|utim, problem je sa po~etnicima. Ljudi se i ovako te{ko snalaze za tastaturom, a jo{ kada mu ka`e{:"Zna{ otvorena zagrada ti se ne nalazi tamo gdje je nacrtana, nego tamo gdje je nacrtana zatvorena itd..." tek je onda ~ovjek zbunjen. Tako da se sada, osim kod profesionalaca koji koriste pravi BH standard, kod nas koriste i BH i HS standardi, zavisno od toga ko ima kakvu tastaturu.

Kako pode{avamo raspored tastature?

Ukoliko radimo po BH standardu i imamo sre}u da imamo ameri~ki raspored tastature nema potrebe ni za kakvim pode{avanjem. (I ako imamo HS tastaturu mi mo`emo raditi bez pode{avanja po BH standardu, ali tada trebamo fizi~ki promijeniti mjesta nekim tipkama, a na druge polijepiti naljepnice sa odgovaraju}im znacima prema slici D4.3)

Ukoliko radimo po HS standardu tada trebamo programski prebaciti raspored tastature na HS. Da bismo to u~inili moramo imati instalisane i verzije Windowsa koje pru`aju podr{ku za HS tastature. Ako koristimo Windows 3.11, tada trebamo imati instalisanu verziju Windowsa 3.11 sa podr{kom za centralnu i isto~nu evropu, a ako koristimo Windows95 tada trebamo imati instalisanu ili PAN verziju Windowsa95 ili Multilanguage Support.

Kako se vr{i promjena na HS tastaturu:

Pod Windowsima 3.11 se klikne mi{em na sli~icu prikazanu na slici D4.1 ili se pritisne lijevi Shift, a zatim desni Shift, ako ve} nije postavljena kao default tastatura hrvatska.

Pod Windows 95 se klikne mi{em na indikator u donjem desnom }o{ku (vidi sliku D5.2) ili se pritisne kombinacija tipki lijevi Alt i Shift, ako ve} nije postavljena kao default tastatura slovena~ka ili hrvatska.

 

slika D4.2

 

SAVJET: Ako ste po~etnik i nemate iskustva u radu sa razli~itim tastaturama tada vam je najbolje odrediti tastaturu za sebe na slijede}i na~in.

 1. Uporedite va{u tastaturu sa slikama D4.3, D4.4, D4.5 i D4.6 i vidite kojoj od slika odgovara raspored tipki na va{oj tastaturi.
 2. Provjerite na kojoj verziji Windowsa radite (Podatak se nalazi u meniju help, opcija about)

 

  slika D4.3 - originalna ameri~ka tastatura

slika D4.4 BH tastatura mala slova ([]\ velika)

 

 

slika D4.5 BH tastatura velika slova ({}| mala)

 slika D4.6 Tastatura sa hrvatskim ili slovena~kim rasporedom.

Varijanta 1:

Nakon ulaska u Word samo po~nete tipkati po tastaturi i svaka tipka }e biti na svom mjestu t.j na ekranu }e izlaziti ono {to tipkamo (osim na{ih specijalnih znakova {}~|` koje ne koristimo u prvim vje`bama). Zna~i nije potrebno nikakvo prebacivanje niti "{timanje" i sl.

Varijanta 2:

Nakon ulaska u Word promijenimo tastaturu na hrvatsku (kao {to je ve} ranije opisano pritiskom na lijevi Shift - desni Shift ili klikom na dugme kao na slici 4D.1)

Varijanta 3:

Nakon ulaska u Word promijenimo tastaturu na slovena~ku ili hrvatsku klikom na indikator sa slike 4D.2, a zatim izborom odgovaraju}e tastature ili pritiskom na tipke lijevi Alt - Shift.

Kada je une{eno toliko "frke" oko tastature koje su to ogromne razlike izme|u ta dva tipa tastatura?

Ako za po~etak izuzmemo na{a slova {}~|`, razlika u slovima je samo ta {to su zamijenjena mjesta za Y i Z. Ostale razlike su u rasporedu posebnih znakova, znakova interpunkcije i ra~unskih radnji.

Druga razlika je u na{im slovima {}~|` koja imaju raspored prema slikama D4.4 i D4.5, ali to ve} spada u poglavlje o pisanju na{ih slova.

DODATAK 4.1 PISANJE NA[IH SLOVA

Zavisno od toga koju varijantu koristimo za raspored tastature zavisi}e i vrsta na{ih slova koju koristimo.

Prvi na~in (prema varijanti 1) se sastoji u tome da izaberemo neki od fontova koji u sebi sadr`e na{a slova. Te fontove }ete prepoznati po tome {to njihovo ime u sebi sadr`i rje~cu BH ili po~inje rje~cama 4D ili CC. Te fontove su napravili na{i entuzijasti mukotrpnim radom. Nakon odabira tog fonta (npr. Switzerland BH u kojem je napisana i ova knjiga) mo`emo pisati na{ tekst. Raspored tastature u potpunosti odgovara ameri~kom standardu (slika D4.3) uz fizi~ke izmjene nekih tipki (u tabeli su date tipke koje ispisuju na{a slova).
 
 
[ { ] } ^ ~ \ | @ `
[ { ] } ^ ~ \ | @ `
Sa ovim izmjenama na{a tastatura }e se "pona{ati" u skladu sa slikama D4.4 i D4.5.

Prednost ovog na~ina rada je u tome {to mo`e da radi na bilo kojoj vrsti Windowsa bez ikakvih dodatnih drive-ra, i potrebno je samo instalisati nekoliko fontova koji mogu da stanu na jednu disketu.

Ina~e, ovaj na~in je zasnovan na tzv. BHSCII standardu (prilago|eni ASCII standard), a to je fizi~ki izmjenjeni (prema gornjoj tabeli) standard ISO 8859-1. (Poznata kodna stranica 437)

Drugi na~in (prema varijanti 2 i 3) se sastoji u tome da izaberemo neki od fontova ~ije se ime zavr{ava sa rje~com CE. To su tzv. Fontovi za Centralnu Evropu. Raspored tastature u potpunosti odgovara slovena~kom i hrvatskom standardu ({to zna~i da se svaka tipka nalazi tamo gdje je i napisana ukoliko imamo HS tastaturu), odnosno izmjenjenom njema~kom standardu (uz fizi~ke izmjene nekih tipki), odnosno uz postavljenu HS tastaturu u Wordu 97 je dovoljno izabrati bilo koji standardni font (koji se pona{a po novom UNICODE sistemu).
Ovo je u stvari standard ISO 8859-2 ili Windows 1250.(nama poznata kodna stranica 852).
Ako govorimo o UNICODE sistemu on u sebi sadr`i sve dosad upotrebljavane kodne stranice i koriste}i isti (UNICODE) font mo`emo pisati na bilo kojem jeziku jednostavnom promjenom tipa tastature. Me|utim Unicode sistem za sada radi jedino u Wordu 97 i na WindowsNT.
 

Ako me pitate koja je tastatura bolja, ja vam na to pitanje ne mogu direktno odgovoriti. Mogu vam ra}i da je meni dra`a BH tastatura i da je za svoje potrebe prete`no koristim. Na kursevima sam donedavno stalno potencirao BH tastaturu, ali sada ve} ponegdje koristim i slovena~ku zavisno od opreme na kojoj se radi.

I jedna i druga tastatura imaju i svoje prednosti i svoje mahane. Prednosti sam ve} naveo, a mahana BH tastature je ta {to koristi "prepravljene" fontove, odnosno fontove koji nisu originalni Microsoft-ov proizvod. Samim tim se de{ava i nekih gre{aka (posebno na Windows 95) i stvara neke te{ko}e kod sortiranja nizova po abecedi. Mahana HS tastature je ta {to ne odgovara BH standardu, i {to se u nekim programima de{avaju gre{ke zbog upotrebe tipke Alt Gr (za tipkanje znakova kao {to su ([ ] { } | \ @ itd.)

Najgora varijanta koja vam se mo`e dogoditi jeste da radite na ra~unaru gdje je neko postavio HS raspored tastature, a koristite na{e pravljene fontove. Tada imamo mahane i jednog i drugoga sistema, a dobre strane samo prvog sistema.

Kako je mogu}e postaviti takav sistem?

U vrijeme kada Microsoft jo{ nije napravio verzije za Centralnu i Isto~nu Evropu se na svim na{im govornim podru~jima radilo sa pravljenim fontovima (BH, 4D, CC itd).

Kod nas u BiH se radilo po varijanti 1 t.j. sa BH (ameri~kim) rasporedom, dok su u Hrvatskoj i Sloveniji pravili pomo}ne programe koji daju raspored tastature HS pri kori{}enju na{ih fontova. I sada su kod nas u opticaju takvi programi, ali je to najlo{iji sistem.

Ovaj primjer bi mogli uporediti sa slijede}im.

Na automobilu imate ljetnje {iroke gume. Zimski su uslovi vo`nje i vi ~inite slijede}e:

 1. I dalje vozite sa ljetnjim {irokim gumama s tim {to po potrebi postavite lance na to~kove
 2. Kupite originalne zimske gume (uske) sa originalnim uskim felgama
 3. Kupite polovne zimske gume (uske) i postavite ih na svoje {iroke felge, a vi{ak prostora ispunite ne~im
Primjer 1 je kori{}enje BH tastature sa na{im (pravljenim) fontovima.

Primjer 2 je kori{}enje originalnih Microsoftovih fontova.

Primjer 3 je kori{}enje HS tastature sa pravljenim fontovima.

Instalacije:

Instalacija Multilanguage Supporta se obavlja na slijede}i na~in:

 1. Pokrenite Add/Remove Programs iz Control Panel-a
 2. Odaberite karticu Windows Setup
 3. U polju Categories ovjerite Multilanguage Support
 4. Potvrdite pritiskom na OK.
 5. Instalacija }e vam tra`iti va{ instalacioni disk, a ako se on nalazi na druga~ijoj putanji od pretpostavljene upi{ite ispravnu putanju.

 6.  
Rezime:

 Kod nas se koriste dva rasporeda tastature (BH i HS), i koriste se dva razli~ita standarda (BHSCII (prilago|eni ISO 8859-1 (isti je kao i CROSCII ili biv{i YUSCII) i ISO 8859-2 (ili Windows 1250).

Tri kombinacije tj.

1. BH + BHSCII
2. SH + BHSCII i
3. SH + ISO 8859-2 (Windows 1250)
  su mogu}e (i svaka se mo`e koristiti), a jedino kombinacija koja bi za nas trebala biti najpovoljnija tj. BH + ISO 8859-2 (Windows 1250) nije mogu}a. To mo`emo omogu}iti jedino pravom standardizacijom, odnosno da nas i Microsoft prizna kao dr`avu.
 
 
 


 
Za povratak na po~etnu stranicu (home page) klikni ovdje: HOME PAGE.
Za pregled dokumenta na bosanskome jeziku sa kvakicama po ISO 8859-2 ili 1250 standardu klikni ovdje:  Bosanski jezik:
Za pregled dokumenta na bosanskome jeziku po BHSCII standardu klikni ovdje: BHSCII  (Switzerland BH)
Za pregled dokumenta na bosanskome jeziku bez kvakica klikni ovdje Bosanski bez kvakica